Moto

Karlssoni lasteaia motoks on:

Mängides meil päevad läevad - tarkust eluks kogume!

ÕPEKASVATUSTÖÖ PÕHIMÕTTED JA EESMÄRGID:

1.    Igale lapsele on loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.

2.    Tervisedendus. Arvestades lapse võimete ja vajadustega suuname lapsi iseseisvalt ja vastutusvõimeliselt tegutsema – õpetaja on suunaja eeskuju.

3.    Arendada lastes huvi erinevate digivahendite vastu

4.    Kaasame  pered. (Laat, simman, rühma tegevused)

5.    Iga kuu on üks matkapäev

 

6.    Õppetegevuste läbiviimine õues (eesmärgid nädalaplaanis)

ÕPPEAASTA OODATAVAD TULEMUSED:

1.    Läbi mängu saab laps aru sõprusest, aususest, sõnapidamisest, oskab arvestada teistega, areneb eneseväljendusoskus

2.    Laps oskab eakohaselt mängida.

3.    Näitus Viljandi Linnaraamatukogus. Laste tööd: Ma maalin, värvin, kleebin!

4.    Lapsed on aktiivsed, liikumishimulised, õpetajad liiguvad ise ja motiveerivad lapsi.

5.    Lapsed oskavad märgata looduses toimuvaid muutusi; oskavad looduses käituda, loodust hoida.

6..Kooliminev laps on läbinud lasteaia õppekava. Laps on valmis õpitegevuse alustamiseks koolis ja soovib minna kooli

print