Üldinfo

Lasteaed Karlsson on munitsipaalõppeasutus. Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteaed Karlsson avati 1977.a. 6-rühmalisena. Aadressil Kesk - Kaare 19, Viljandi. Alates 02.01.2012 on lasteaed 8- rühmaline. Kaks rühma asusid Kaare Koolis kuni uue maja valmimiseni. Alates 20.11.2023 asuvad 8 rühma uues majas ja Kaare Kooli moodustati 2 sõimerühma lisaks. Hetkel töötab lasteaias neli sõimerühma ja 6 aiarühma 3.-7.a. lastele. Igal rühmal on oma nimi. Vajaduse korral moodustab lasteaia direktor lisaks nimetatud rühmadele (või nende asemele) liit- ja sõimerühmi. Lasteaial on õppe- ja kasvatustegevuse arendamiseks, analüüsimiseks ja juhtimiseks vajalike otsuste vastuvõtmiseks pedagoogiline nõukogu. Lasteaia juures tegutseb alaliselt lasteaia hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning luua koostöös personaliga lasteaia tööks ning õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalikud tingimused. Lasteaia eripära: oleme liitunud Eesti Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga ja programmiga "Kiusamisest vabaks!". Lasteaial on välja kujunenud oma traditsioonid. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

 

print